Herb

Informacja o projekcie "My i świat"

W Szkole Podstawowej w Polkowskiem i Strzelcach w roku szkolnym 2011/2012 realizowany jest projekt "My i świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wsparciem zostało objętych 68 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i Strzelcach, tj. 37 dziewczynek i 31 chłopców.

100_3840.jpeg

100_3839.jpeg

100_3851.jpeg

100_3844.jpeg

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań. Dodatkowo zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez native speaker’a. W styczniu br. w ramach zajęć z języka angielskiego odbyła się wycieczka do Opery Wrocławskiej na sztukę angielską. Dodatkowo w maju br. zostanie zorganizowana wycieczka do JuraParku w Krasiejowie. Do każdej ze szkół został zakupiony laptop, drukarka oraz radiomagnetofon CD. Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne, m.in. mikroskopy, globusy, wagi, kompasy, programy multimedialne, gry edukacyjne, zestawy do doświadczeń, itp.

×

×

Przejdź do góry