Herb

Przetarg nieograniczony: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Strzelcach

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (611,85KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (534,96KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (517,23KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (135,26KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ.pdf (173,32KB)

PDFzmiana SIWZ.pdf (291,81KB)

PDFogłoszenie.pdf (2,28MB)

PDFSIWZ aktualizacja.pdf (935,46KB) - wersja aktualna (zmieniono na stronie tytułowej numer sprawy, było PS.271.3.2018 a powinno być PS.271.4.2018)

PDFSIWZ.pdf (934,76KB) - wersja archiwalna

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (2,12MB)

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (2,03MB)

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (2,10MB)

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (2,10MB)

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz prac konserwatorskich.docx (2,03MB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf (611,92KB)

PDFBadania stratygraficzne i programy prac konserwatorskich.pdf (10,68MB)

PDFPrzedmiar robót - pomocniczo.pdf (29,84KB)

PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf (1,33MB)

PDFPozwolenie budowlane.pdf (1,17MB)

 

 

×

×

Przejdź do góry