Herb

Przetarg nieograniczony: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Strzelcach

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ.pdf

PDFzmiana SIWZ.pdf

PDFogłoszenie.pdf

PDFSIWZ aktualizacja.pdf - wersja aktualna (zmieniono na stronie tytułowej numer sprawy, było PS.271.3.2018 a powinno być PS.271.4.2018)

PDFSIWZ.pdf - wersja archiwalna

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz prac konserwatorskich.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFBadania stratygraficzne i programy prac konserwatorskich.pdf

PDFPrzedmiar robót - pomocniczo.pdf

PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf

PDFPozwolenie budowlane.pdf

 

 

×

×

Prev