Herb

Zapytanie ofertowe - utworzenie siłowni zewnętrznych

UWAGA

Informuję, że termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony do 28.12.2018 r.

Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski

 

                             

Domaszowice, dnia 31.10.2018

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1:

Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Włochy według załączonego projektu w zakresie polegającym na dostawie i montażu elementów nr: 2, 5, 6 i 9, tj. rowerek, wiosło, wyciskanie siedząc + słup nośny + prasa nożna oraz tablica informacyjna.

Zadanie 2:

Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Siemysłów według załączonego projektu w zakresie polegającym na dostawie i montażu elementów nr: 6, 7, 8 i 10, tj. orbitrek, wyciskanie siedząc + słup nośny + prasa nożna, twister oraz tablica informacyjna.

Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia w projekcie wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Te określenia zostały zastosowane, aby opisać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę (zmniejszenie) zakresu każdego z zadań, w przypadku, gdy oferty przewyższą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2018 r., z tym, że rozpoczęcie montażu może nastąpić najwcześniej po uzyskaniu zgody na inwestycje ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 08.11.2018 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 14 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie każdego zadania z wyszczególnieniem ceny każdego urządzenia.

 

Wójt Gminy Domaszowice

        Zenon Kotarski

                 / - /

DOCXklauzula RODO.docx (16,43KB)

PDFSiłownia Siemysłów.pdf (23,72MB)

PDFSiłownia Włochy.pdf (21,44MB)

×

×

Przejdź do góry