Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: niedziela, 16-12-2018
Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Z sesji Rady Gminy

Dnia 4 lutego 2012 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także informacji z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych za rok 2011 oraz planów na rok bieżący oraz informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za II półrocze 2011 r.

Tego dnia radni podjęli uchwały w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 rok,

- zmiany uchwały Nr XII/65/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007 – 2013,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o.,

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach,

- przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.