Herb
 • >
 • >

Taryfy w Gminie Domaszowice

 


Uchwała Rady Gminy Domaszowice w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Domaszowice - PDFuchwalaxxxii25720222022-02-25-w-sprawie-doplaty-do-taryf.pdf (188,81KB)

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Domaszowice na okres 01.02.2022-31.01.2025 - PDFGL.RZT.70.104.2021.pdf (1,48MB)

Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Domaszowice - PDFWysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ściekow w Gminie Domaszowice na okres 3 lat obowiązywania taryfy (luty 2022- styczeń 2025).pdf (133,44KB)

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

            Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice!

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez Gminę Domaszowice opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za przyjęte do oczyszczenia ścieki, wyjaśniam, że opłata abonamentowa jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków. Nie jest to opłata dodatkowa ale zmiana sposobu rozliczania kosztów jakie generuje utrzymanie sieci kanalizacji na odbiorców tj. na mieszkańców gminy korzystających z sieci kanalizacji.

            Zasady ustalania cen i stawek opłat za ścieki oraz rozliczeń za usługi przyjmowania ścieków do oczyszczenia uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U z 2 marca 2018 r. poz. 472 z późn. zm.).

Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, a w jej skład wchodzą trzy poniżej wymienione elementy:

 1. koszty poniesione przez przedsiębiorstwo (gminie) w związku z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych (są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń, stanowiące zgodnie z treścią rozporządzenia taryfowego nie więcej, niż 15 % całości tych kosztów,
 2. koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonaniem usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych,
 3. koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonywaniem rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego rozliczenia usługi odprowadzenia ścieków oraz koszty przygotowania i wysłania faktury.

W przypadku Gminy Domaszowice koszty odczytu wodomierza nie były brane pod uwagę ponieważ są one dokonywane przez pracowników „EKOWOD” Sp. z o.o.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen jednostkowych za 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Oznacza to, iż opłata abonamentowa nie jest dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę kanalizacji, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na 1,0 m3  odprowadzonych ścieków.

W przypadku braku opłaty abonamentowej cena za 1,0 m3 ścieków byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości tej opłaty.

Ponadto informuję, że taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organ ten dokonuje weryfikacji niezbędnych przychodów, które mają pokryć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne (gminę) w okresie obowiązywania taryfy.

Do wyjaśnień dołączam poniżej wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków za 2021 rok.

Kasowe wykonanie w 2021 roku dochodów i wydatków dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice

Dochody: 382 010,93 zł, z czego:

 1. opłata za ścieki bytowe 380 103,59 zł;
 2. odsetki za zwłokę 1 907,34 zł.

Wydatki: 584 052,20 zł, z czego:

 1. zużycie energii elektrycznej (pompy) 34 004,60 zł,
 2. zakup materiałów (części zamiennych) 8 963,07 zł,
 3. serwis kanalizacji w Strzelcach 16 592,00 zł,
 4. usługi remontowe (naprawy) 5 562,76 zł,
 5. opłaty za zajęcie pasa drogowego 34 449,60 zł,
 6. obsługa administracyjno-księgowa (wynagrodzenia i pochodne) 63 853,56 zł,
 7. hurtowy odbiór ścieków 377 538,08 zł,
 8. serwis kanalizacji Domaszowice 14 015,85 zł,
 9. program do rozliczeń ścieków bytowych 1 633,74 zł,
 10. usługa bankowa (płatności masowe) 550 zł,
 11. opłata za pozostawienie urządzeń na gruntach PKP 25 537,34 zł,
 12. warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji 1 102,53 zł.

Różnica (dochody – wydatki): -202 041,27 zł

                                                                                               Urszula Medyk

                                                                                     Wójt Gminy Domaszowice


PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za wodę na lata 2021-2024.pdf (1,62MB)

PDFTabela z wysokością obowiązujących stawek opłat za odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Domaszowice wraz z okresem obowiązywania taryf.pdf (529,85KB)

PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za wodę na lata 2018-2021.pdf (2,04MB)
PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za odprowadzenie ścieków na lata 2018-2021.pdf (1,78MB)
 

×

×

Przejdź do góry