Herb

Zapytanie ofertowe - remont komina w świetlicy wiejskiej w Strzelcach

     Domaszowice, dnia 14.05.2018

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót polegających na: remoncie komina na zewnątrz budynku, ponad połacią dachu, przemurowanie komina, przeprowadzeniu prac remontowych ogólnobudowlanych związanych z remontem komina, m.in.: naprawa tynków komina oraz czap kominowych, montażu wkładów kominowych, montażu nasad wentylacyjnych kominowych i odstojników skroplin, udrożnieniu przewodów kominowych, wykonaniu wszelkich prac remontowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kanałów wentylacji grawitacyjnej, kanałów spalinowych oraz dymowych, uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej remontu komina, demontażu, naprawie i ponownym montażu instalacji odgromowej, wywiezieniu gruzu
i innych materiałów pochodzących z demontażu z terenu remontu na miejsce utylizacji. 

 

Termin wykonania: do 31 października 2018 r.

 

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

Termin złożenia oferty: do 29 maja 2018 r.

 

Warunki płatności: przelew 30 dni

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Matkowska

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100 %.

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                            / - /                           

×

×

Przejdź do góry