Herb

Zapytanie ofertowe - likwidacja studni

Parametry likwidowanej studni:

głębokość studni 21 m
położenie czoła filtru 12 m.p.p. terenu
średnica rury nadfiltrowej stalowa 11 3/4" dł. 12 m
średnica rury filtracyjnej stalowej stalowej 11 3/4" dł. 5 m część
perforowana owinięta rypsową miedzianą siatką filtracyjną
średnica rury podfiltrowej stalowej 11 3/4" dł. 4 m
pompa głębinowa o wysokości podnoszenia 10 m

     Domaszowice, dnia 12.04.2018

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

 

Wykonanie likwidacji studni wierconej o głębokości 21 m na terenie sołectwa Wielołęka nr działki 194/1, zdemontowanie uzbrojenia studni oraz zlikwidowanie otworu wiertniczego.

Zakres zadania obejmuje likwidacje studni w oparciu o decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych, oraz opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu studziennego.

Termin wykonania: do 31 października 2018 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 20 kwietnia 2018 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 30 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /

 

×

×

Przejdź do góry