Herb

Przetarg nieograniczony na zadanie: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach - remont obiektów zabytkowych

PDFogłoszenie o zmianie umowy - aneks 2.pdf (924,05KB)

PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdf (759,89KB)

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (965,37KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (516,05KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (718,61KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (3,72MB)

PDFsiwz.pdf (924,44KB)

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (2,12MB)

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (2,03MB)

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (2,10MB)

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (2,10MB)

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (2,02MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx (2,03MB)

RARkościół - dokumentacja projektowo-budowlana + pozwolenia.rar (5,02MB)

RARkapliczki - dokumentacja projektowo-budowlana + pozwolenia.rar (9,11MB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf (719,42KB)

×

×

Przejdź do góry