Herb

VI EDYCJA KONKURSU pt. „STROIK WIELKANOCNY 2018”

Wójt Gminy Domaszowice i Gminna Biblioteka Publiczna

zawiadamiają,

 że z dniem 1 marca 2018 r. zostaje ogłoszona

VI EDYCJA KONKURSU

pt. „STROIK WIELKANOCNY 2018”

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Domaszowicach do dnia 20 marca  2018 r.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie konkursu 
 i związanego z nim regulaminu udzielane są
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach
w godzinach 9 ºº – 15ºº  (telefon 77 410 82 50 w. 114).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

         

REGULAMIN
VI EDYCJI KONKURSU

pt.  „STROIK WIELKANOCNY 2018”

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice,

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Miejsce Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:

1. Konkurs przewiduje podział na grupy wiekowe:

1) dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej,

3) dzieci i młodzież z klas V – VII  szkoły podstawowej  oraz  klasy gimnazjalne

4) dorośli.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany grup wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach.

4. Za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

za zdobycie I nagrody  w kwocie od 80 zł. do 90 zł.

za zdobycie II nagrody  w kwocie od 70 zł. do 80 zł.

za zdobycie III  nagrody  w kwocie od 60 zł. do 70 zł.

5. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

6. Komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika – wykonanie ręczne,

3) materiał -  użycie materiałów naturalnych,

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia, zał. Nr 1 do  niniejszego Regulaminu (do odbioru w GBP).

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 01 marca 2018 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 20 marca   2018 r

3. Rozstrzygnięcie konkursu i  wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 26  marca 2018 r. o godzinie 10 ºº w  Sali  Narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach  .

4. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00, tel.  77 410 82 50 w. 114.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów  i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Prace powinny zostać odebrane przez autorów  w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2018 r.  Po tym czasie stają się własnością Urzędu Gminy.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnej zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS

STROIK WIELKANOCNY 2018 r.

IMIĘ            ..……………………………….……………..

NAZWISKO ………………………………………………

SZKOŁA       ………………………………………………

ADRES (telefon) …………………………..………………

                   …………….……………………………………

                   …….…………………………………………….

Załącznik Nr 2
 do Regulaminu konkursu

Oświadczenia,

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………….....

(imię i nazwisko dziecka)

W  konkursie  pn. Stroik Wielkanocny  2018, którego organizatorem jest Wójt Gminy Domaszowic.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z póź.zm.) w związku z jego udziałem w konkursie  pn. Stroik Wielkanocny 2018.

 

 

…………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

×

×

Przejdź do góry