Herb

Przetarg nieograniczony - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach - remont i wymiana części pokrycia dachowego w kościele p.w. św. Katarzyny w Gręboszowie

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (635,04KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (514,55KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (513,16KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (2,87MB)

PDFsiwz.pdf (896,30KB)

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (2,11MB)

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (2,03MB)

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (2,10MB)

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (2,10MB)

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (2,03MB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx (2,03MB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf (719,75KB)

PDFprojekt budowlany.pdf (3,82MB)

PDFpozwolenie konserwatorskie + pozwolenie budowlane.pdf (959,06KB)

PDFprzedmiar robót (element pomocniczy).pdf (345,32KB)

×

×

Przejdź do góry