Herb

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Radca Prawny - Unieważniony

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – radca prawny

W URZĘDZIE GMINY DOMASZOWICE

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny w Urzędzie Gminy Domaszowice, ogłoszony w dniu 21 grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice i na tablicy informacyjnej Urzędu.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice pok. nr 4 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                                    Wójt Gminy Domaszowice


Domaszowice, 21 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.      Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

II.     Stanowisko urzędnicze: radca prawny

III.   Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   co najmniej dziesięcioletni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku radcy prawnego,

6)   umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,

7)   prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego – aktualny wpis na liście radców prawnych,

8)   umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,

9)   dyspozycyjność,

10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku radcy prawnego.

IV.   Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)   umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

2)   odporność na stres,

3)   sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,

4)  umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami.

V.     Zadania wykonywane na stanowisku:

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności:

1) udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach bieżących związanych
z działalnością Gminy Domaszowice i Urzędu Gminy Domaszowice,

2) przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów,

3) sporządzanie opinii prawnych,

4) analizę przedłożonych przez zleceniodawcę projektów umów, pism oraz innych dokumentów,

5) uczestnictwo lub reprezentacja zleceniodawcy w negocjacjach prowadzonych
z partnerami zleceniodawcy, bankami i innymi podmiotami,

6) współpracę z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz zleceniodawcy,

7) reprezentowanie zleceniodawcy w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prawnych,

8) udział w sesjach Rady Gminy Domaszowice w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym.

VI.   Warunki pracy na stanowisku:

  1. stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice,
  2. praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1/2 etatu,
  3. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) i Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,
  4. praca administracyjno-biurowa,
  5. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  6. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  7. oświetlenie naturalne i sztuczne,
  8. reprezentacja urzędu,
  9. obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

VII.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1)   oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)   kwestionariusz osobowy,

3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)   zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych kandydatów).

IX.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Domaszowice (liczy się data stempla pocztowego), ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny” do dnia 2 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Domaszowice

×

×

Przejdź do góry