Herb

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg

Domaszowice, dnia 04.12.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg  gminnych, tj. odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą (materiał dostępny na placu u Zamawiającego) oraz utrzymanie gotowości sprzętu do pracy.

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r do 31.03.2018 r.

 

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

Termin złożenia oferty: do 12 grudnia 2017 r.

 

Warunki płatności: przelew 14 dni

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godz. usługi oraz cenę brutto za 1 miesiąc utrzymania gotowości do pracy.

 

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 

              Wójt Gminy Domaszowice

                     Zenon Kotarski

×

×

Przejdź do góry