Herb

PETYCJE

REJESTR PETYCJI

Zestawienie petycji złożonych w 2024 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2024.MB Wójt Gminy PDFPetycja OR.152.1.2024.MB.pdf (5,37MB) zaangażowanie Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych 11.01.2024 11.04.2024 PDFodpowiedz na petycje z dnia 11.01.2024 sig.pdf (486,20KB)
DOCXodpowiedź na petycję z 11.01.2024.docx (16,36KB)
 
2 OR.152.2.2024.MB Wójt Gminy PDFPetycja nr OR.152.2.2024.MB.pdf (2,71MB) promocja gminy oraz zachęcanie potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy 05.03.2024 03.06.2024 PDFpetycja-sig.pdf (303,41KB)
3 OR.152.3.2024.MB Wójt Gminy PDFPetycja nr OR.152.3.2024.MB.pdf (380,79KB) promocja gminy - analiza tego obszaru pod kątem zapisów protokołu NIK, zapobieganie błędom, zastosowanie nowoczesnych form promocji gminy 04.04.2024 03.07.2024 PDFpetycja OR.152.3.2024.EM-sig.pdf (515,97KB)
DOCXodpowiedż na petycję.2024.EM.docx (15,80KB)
 
4 OR.152.4.2024.MB PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.pdf (682,67KB)
5 OR.152.5.2024.MB Wójt Gminy PDFOR.152.5.2024.pdf (282,05KB) udzielanie wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków 04.06.2024 04.09.2024  

 

Zestawienie petycji złożonych w 2023 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 - - PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.pdf (685,22KB) - - - -
2 OR.152.2.2023.MB Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.2.2023.MB.pdf (2,56MB) NIS2 11.09.2023 10.12.2023

PDFOdpowiedź na petycję OR.152.2.2023.MB.pdf (276,61KB)

DOCXOdpowiedź na petycję OR.152.2.2023.MB.docx (14,76KB)

3 OR.152.3.2023.MB Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.3.2023.MB.pdf (4,26MB) Automatyzacja, robotyzacja samorządów 28.10.2023 27.01.2024  
4 OR.152.4.2023.MB Wójt Gminy Domaszowice / Rada Gminy Domaszowice PDFOR.152.4.2023.MB.pdf (12,85MB) Budowa instalacji fotowoltanicznej - Wielołęka 03.11.2023 02.02.2024

PDFUzupełnienie petycji OR.152.4.2023.MC.pdf (249,04KB)

PDFOdpowiedź na petycję OR.152.4.2023.MC.pdf (1,03MB)

5

OR.152.5.2023.AO Rada Gminy Domaszowice PDFOR.152.5.2023.AO.pdf (191,62KB) zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice nr XXV.195.2021 z dnia 27.05.2023 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 27.11.2023 26.02.2024 PDFOdp. na petycję z dn. 28.11.2023 r.pdf (1,20MB)
6 OR.152.6.2023.MB Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.6.2023.MB.pdf (2,19MB) stopniowego wdrażania procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online poprzez stronę internetową 23.11.2023 22.02.2024 DOCXOdpowiedź na petycję z 23.11.2023.docx (16,60KB)
               

Zestawienie petycji złożonych w 2022 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2022.MK Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja OR.152.1.2022 MK.pdf (219,16KB) Ochrona powietrza 16.02.2022 15.05.2022

PDFPismo przewodnie.pdf (314,70KB)

PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (91,68KB)

2 OR.152.2.2022.MC Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza..pdf (1,84MB) Ochrona powietrza 04.03.2022 03.06.2022 PDFPismo przewodnie OR.152.2.2022.MC-rozpatrzenia petycji Cech Zdunów Polskich.pdf (83,53KB)
PDFUchwała nr XXXIV.274.2022. z dn. 27.05.2022 rozpatrzenie petycji.pdf (149,53KB)
3 OR.152.3.2022.MB
PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku.pdf (196,33KB)
 
4 OR.152.4.2022.MB Wójt Gminy Domaszowice PDFpetycja OR.152.4.2022.MB.pdf (1,54MB) Ochrona środowiska 07.07.2022 07.10.2022

PDFPismo przewodnie odp. na petycję OR.152.4.2022.MB.pdf (281,36KB)

5 )R.152.5.2022.MB Wójt Gminy Domaszowice MBPetycja nr OR.125.5.2022.MB (553,92KB) Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 01.08.2022 01.11.2022 PDFOdpowiedź na petycję nr OR.152.5.2022.MB Młodzieżowa Rada Gminy.pdf (128,00KB)
 
6 OR.152.6.2022.MŁ Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.6.2022.MŁ petycja z dnia 18 sierpnia 2022 r..pdf (1,68MB)
 
Zaproszenie – możliwość dołączenia do programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany’ 18.08.2022 17.11.2022 PDFOR.152.6.2022.MŁ odpowiedź na petycję z dnia 18.08.2022.pdf (250,25KB)
 
7 OR.152.7.2022.MŁ Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja nr OR.152.7.2022.MŁ.pdf (1,64MB) Uurządzenia do dezynfekcji powietrza 17.10.2022 17.01.2023 DOCXPetycja OR.152.7.2022.MB.docx (15,20KB)
8 OR.152.8.2022.MM Wójt Gminy Domaszowice PDFpetycja OR.152.8.2022.MM.pdf (1,60MB) zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS 08.11.2022 07.02.2023 DOCOdpowiedź na petycję.doc (35,00KB)

 

Zestawienie petycji złożonych w 2021 roku

Lp Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2021 Rada Gminy Domaszowice

PDFPetycja z 5.01.2021 r. Koalicja.pdf (684,32KB)

PDFUzup. petycji z 5.01.2021r..pdf (440,85KB)

Szczepionki oraz COVID19 05.01.2021 05.04.2021 PDFOdp. na petycję OR.152.1.2021.MC.pdf (452,70KB)
2 OR.152.2.2021 Wójt Gminy Domaszowice

PDFInformacja dotycząca zdrowia Polaków z dn. 19.01.2021 r.pdf (488,62KB)

PDFPetycja - uzupełnienie do informacji z dn. 08.02.2021 r.pdf (657,64KB)

COVID 19 oraz witamina D 3 08.02.2021 05.05.2021 PDFWycofanie.pdf (826,38KB) - składający wycofał petycję
3 OR.152.3.2021 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja ws przeprowadzenia referendum ludowego.pdf (3,13MB) Przeprowadzenia referendum ludowego 23.02.2021 22.05.2021 PDFOdp. na petycję OR. 152.3.2021.MC.pdf (287,73KB)
4 OR.152.4.2021 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja OR.152.4.2021 z dn. 2.03.2021 r.w sprawie poparcia Tymczasowej Rady Stanu.pdf (1,12MB) Poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 02.03.2021 01.06.2021 PDFOdp. na petycję OR.152.4.2021.MC.pdf (268,68KB)
5 OR.152.5.2021 Wójt Gminy Domaszowice PDFPETYCJA - PODWÓRKA NIVEA.pdf (1,05MB) Przystąpienie do konkursu w ramach  programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 01.04.2021 01.07.2021 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.5.2021.pdf (233,38KB)
6 OR.152.6.2021 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020
7 OR.152.7.2021.MŁ Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.7.2021.MŁ Petycja z dnia 15 września 2021 r..pdf (1,47MB) Zaproszenie – możliwość dołączenia do programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany’ 15.09.2021 14.12.2021 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.7.2021.pdf (70,38KB)
8 OR.152.8.2021.MC Rada Gminy Domaszowice

PDFUzupełnienie petycji z dn. 21.12.2021 r..pdf (1 021,51KB)
PDFPetycja z dn. 21.12.2021 r..pdf (1,09MB)

PDFII uzupełnienie petycji z 21.12.2021 r..pdf (244,88KB)

Jak w treści petycji 21.12.2021 20.03.2021 PDFPismo przewodnie OR.152.8.2021.MC- petycja.pdf (87,63KB)
PDFuchwała nr XXXII.255.2022 z dn. 25.02.2022r. - petycja.pdf (177,85KB)
 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie petycji złożonych w 2020 roku


Domaszowice, 17.06.2021 r.

OR.152.6.2021.AO

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) corocznie, w terminie do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji a w przypadku, o którym mowa w art. 9 – Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Domaszowice wpłynęło 5 petycji.

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy petycjach poniżej została przedstawiona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2020 roku.

Lp.

Nr sprawy

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

 

 

 

OR.152.1.2020

Ochrona zdrowia mieszkańców przed elektoskażaniem -PEM

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

2.

 

 

OR.152.2.2020

Lokalna „tarcza antykryzysowa”- zmiana przepisów prawa miejscowego.

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

3.

 

OR.152.3.2020

Zmiana prawa miejscowego w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodziców w związku z edukacją zdalną oraz utworzenia miejsc dla przekazywaniu pomocy dla osób potrzebujących

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

4.

OR.152.4.2020

Ochrona zdrowia mieszkańców gminy w związku z COVID-19

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

5.

OR.152.5.2020

Wykluczenie oraz szczepienie przeciwko COVID-19

Wnoszącemu petycję przedstawiono informację w przedmiotowej sprawie

 

Wójt Gminy Domaszowice

\-\ Urszula Medyk


L.p. Nr petycji w rejestrze Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Sposób załatwienia petycji
1 OR.152.1.2020 Wójt Gminy Domaszowice PDFOR.152.1.2020.pdf (1,05MB) Ochrona zdrowia mieszkańców - PEM 24.03.2020 24.06.2020 Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
2 OR.152.2.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFOR.152.2.2020.pdf (105,53KB) lokalna "tarcza antykryzysowa" 03.04.2020 03.07.2020 PDFOdpowiedź na petycję OR.152.2.2020.MC.pdf (437,45KB)
3 OR.152.3.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja R. Sutor 31maja 2020 r..pdf (707,42KB) Zmiana prawa miejscowego w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodziców w związku z edukacja zdalną oraz utworzenia miejsc dla przekazywania pomocy dla osób potrzebujących 04.06.2020 31.08.2020

04.06.2020 - przekazano do zaopiniowania do Komisji Rady Gminy

PDFOdp. na petycję OR.152.3.2020.MC.pdf (459,57KB)

4 OR.152.4.2020 Wójt Gminy Domaszowice PDFpetycja.pdf (257,72KB) Ochrona zdrowia mieszkańców gminy w związku z COVID-19 21.08.2020 21.11.2020 PDFOdp. na petycję OR.152.4.2020.AO.pdf (301,46KB)
5 OR.152.5.2020 Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wykluczenia oraz szczepień przeciwko COVID-19.pdf (260,55KB) Wykluczenie oraz szczepieniaprzeciwko COVID 19 15.12.2020 15.03.2021 PDFOdp. na petycję nr OR.152.5.2020.MC.pdf (398,87KB)
               

 

Zestawienie petycji złożonych w 2019 roku

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku UG.pdf (142,06KB)

PDFZbiorcza inf. o petycjach za 2019 rok RG.pdf (58,91KB)

Lp. Nr petycji w rejestrze petycji Organ rozpatrujący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Sposób załatwienia petycji
1 ZW.152.1.2019 Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019.pdf (865,58KB) Przystąpienie do konkursu w ramach  programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 8.03.2019 08.06.2019 PDFOdpowiedź na petycję Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019.pdf (233,45KB)
2 ZW.152.5.2019 Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie oznaczenia przystanków.pdf (211,57KB) Oznaczenie przystanków 02.08.2019 02.11.2019 PDFZW.152.5.2019.JM.pdf (143,32KB)
3 ZW.152.6.2019.JM Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 02 września 2019 r. w sprawie kontroli nad rozkładami jazdy.pdf (328,40KB) Kontrola nad rozkładami jazdy 02.09.2019 02.12.2019 PDFZW.152.6.2019.JM.pdf (135,61KB)
4 ZW.152.7.2019.BB Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 26 września 2019 r. w sprawie walki z patologiami.pdf (748,77KB) Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 26.09.2019 26.12.2019 PDFZW.152.7.2019.BB.pdf (320,30KB)

5

SG.152.8.2019.JM Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dn. 5 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku umieszczania informacji na węzłach komunikacyjnych.pdf (345,79KB) Informacje o węzłach komunikacyjnych 05.11.2019 30.01.2020 PDFSG.152.8.2019.JM.pdf (116,20KB)

6

SG.152.9.2019.MC Rada Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany prawa miejscowego.pdf (454,33KB) Zmiana prawa miejscowego 28.11.2019 28.02.2020 PDFOdp. na petycję nr RG.152.2.2020.MC.pdf (279,67KB)
7 SG.152.10.2019.MC Wójt Gminy Domaszowice PDFPetycja z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji do Konferencji Episkopatu Polski.pdf (88,21KB) Zmiana prawa miejscowego oraz poparcie petycji do Konferencji Episkopatu Polski 06.12.2019 06.03.2020 PDFOdp. na petycję RG.152.3.2020.MC.pdf (288,37KB)
8 SG.152.11.2019.AB Wójt Gminy Domaszowice PDFSG.152.11.2019.pdf (548,70KB) Zmian prawa miejscowego 17.12.2019 16.03.2020 PDFOdp. na petycje nr RG.152.4.2020.MC.pdf (279,16KB)
9 SG.152.12.2019.AB Wójt Gminy Domaszowice PDFSG.152.12.2019.pdf (1 004,07KB) Zmian prawa miejscowego 17.12.2019 16.03.2020 PDFOdp. na petycje nr RG.152.4.2020.MC.pdf (279,16KB)
               

2018

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.pdf (188,67KB)

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Radę Gminy.pdf (56,17KB)

2017

PDFZbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za 2017 r..pdf (53,54KB)

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 października 2017 r.pdf (47,83KB)
PDFPetycja z dnia 23 października 2017 r.pdf (249,98KB)
 

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 09 czerwca 2017 r.pdf (49,82KB)
PDFPetycja z dnia 09 czerwca 2017 r.pdf (496,82KB)

2016

PDFZbiorcza inf. o rozpatrzonych petycjach w 2016 r..pdf (53,40KB)

2015

PDFZbiorcza inf. o rozpatrzonych petycjach w 2015 r..pdf (54,06KB)

×

×

Przejdź do góry