Herb

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg

Domaszowice, dnia 10.10.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg  gminnych, tj. odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą (materiał dostępny na placu u Zamawiającego) oraz utrzymanie gotowości sprzętu do pracy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.11.2017 r do 31.12.2017 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 18 października 2017 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godz. usługi oraz cenę brutto za 1 miesiąc utrzymania gotowości do pracy.

 

  1. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 

              Zastępca Wójta Gminy Domaszowice

                            Tomasz Dłubak

 

×

×

Przejdź do góry