Herb

Wybór nowej nazwy dla Osiedla 40-lecia!!!

Szanowni Mieszkańcy

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz.744), która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. przewiduje, że nazwy między innymi ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub daty symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub daty symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 – 1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową nazwę.

W Domaszowicach jest to Osiedle 40-lecia.

Zbieranie opinii mieszkańców odbywać się będzie w okresie od 24 lipca 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r.

Zbieranie opinii mieszkańców przeprowadzone zostanie w formie ankiet wypełnionych przez mieszkańców Osiedla 40-lecia, poprzez akceptację nazwy zaproponowanej przez urząd lub przedstawienie własnej propozycji nazwy osiedla.

Propozycja Urzędu jest następująca:

Osiedle 40-lecia - zmiana na Osiedle Klonowe.

Uwaga!

Inną nazwę osiedla (niż zaproponowana przez Urząd) proszę wpisać w rubryce „Własna propozycja nazwy osiedla”.

 

Formularze ankiet dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Domaszowice – pokój nr 10

  • na stronie Urzędu Gminy: www.domaszowice.pl

Wypełnione ankiety w formie papierowej można przekazać:

  • do Urzędu Gminy Domaszowice pokój nr 10

Ankiety drogą elektroniczną można przesłać na adres h.malaczynska@domaszowice.pl (do pobrania poniżej)

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoja opinię.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

Na podstawie zebranych opinii zostanie opracowany projekt uchwały Rady Gminy Domaszowice zmieniający dotychczasową nazwę osiedla. Nazwa osiedla zostanie ostatecznie ustalona przez Radę Gminy Domaszowice, nie później niż do dnia 1 września 2017 roku.

Ponadto wyjaśnia się że:

Pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie cytowanej na wstępie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Wszelkie zapytania, wątpliwości w temacie zmiany nazwy osiedla można zgłaszać do tut. Urzędu do Inspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami, pokój nr 10,

h.malaczynska@domaszowice.pl, tel. 77 4108285 wew. 106.

 

Wójt Gminy

Domaszowice

 

Ankieta do pobrania:

DOCAnkieta w sprawie nowej nazwy dla Osiedla 40-lecia.doc (14,50KB)

 

×

×

Przejdź do góry