Herb

Zapytanie ofertowe - system elektronicznej informacji prawnej

Domaszowice, dnia 26.05.2017 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

1) Udzielenie minimum 30 dostępów internetowych on line do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami systemu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26

Wykonawca będzie świadczył usługę przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej uruchomienia.

2) Program musi posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem (login + hasło)

3) Program powinien zapewniać pracę on-line ze stale aktualizowaną bazą danych (bazy muszą być aktualizowane przez dostawcę minimum raz dziennie).

4) Dostęp przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

5) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu  w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 

Zawartość Systemu Elektronicznego Informacji Prawnej

  1. Udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dostępu na korzystanie z elektronicznego systemu informacji prawnej, zwanego dalej „Systemem” .
  2. Przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników w terminie do 30 dni roboczych od uruchomienia systemu. 
  3. Wykonawca udzieli na System 12 miesięcznej gwarancji począwszy od dnia jego zainstalowania.
  4. Baza systemu informacji prawnej winna zawierać akty prawne ze wszystkich dzienników urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów pranych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) tj. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej „Monitor Polski B”, dzienniki urzędowe ministrów kierującymi działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

 

Prawo

I Dziennik Ustaw

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku wraz z oceną co do obowiązywania (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skan oryginału).

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku.

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez, wprowadza – wprowadzony przez, interpretuje – interpretowany przez, implementuje – implementowany przez).

6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.

7. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.

8. Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

9. Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

10. Odwołania do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

11. Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.

12. Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III Kadencji Sejmu (nie mniej niż 6.000 projektów wraz z oceną co do aktualności; systemem relacji z aktami oraz w szczególności systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla);

13. Możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji z aktem obowiązującym, np. z art. 1 KC.).

II Monitor Polski

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, skan oryginału);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1945 roku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

III Prawo miejscowe

1. Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w Wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

2. Indeksy hasłowe umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranej tematyki i z jednoczesną możliwością zawężania do aktów prawnych dla wybranego województwa, powiatu, gminy.

3. Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do aktów prawnych dla wybranego województwa, powiatu, gminy.

IV Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym:

1. Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych od 2001 r.

2. Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2009 r.

3. Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu 2010 r.

4. Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2007 r.

5. Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej od 2004 r.

6. Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od 2011 r.

7. Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2012 r.

8. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar od 2001 r.

9. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego od 1980 r.

10. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od 2000 r.

11. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji od 2000 r.

12. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej od 2001 r.

13. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego od 2006 r.

14. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych od 2003 r.

15. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd od 1997 r.

16. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej od 2000 r.

17. Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji od 2012 r.

18. Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa od 2006 r.

19. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej od 1988 r.

20. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów od 1971 r.

21. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki od 2008 r.

22. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej od 2006 r.

23. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury od 2001 r.

24. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju od 2013 r.

25. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Kultury) od 2001 r.

26. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji (wcześniej -Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych oraz Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych) od 2001 r.

27. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2006 r.

28. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej od 2001 r.

29. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej) od 2005 r.

30. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej od 1988r.

31. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) od 1999 r.

32. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego od 2013 r.

33. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa od 2002 r.

34. Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki od 2012 r.

35. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) od 1992 r.

36. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych od 2001 r.

37. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości od 1985 r.

38. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (wcześniej: Minister Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska) od 2002 r.

39. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu od 2006 r.

40. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa od 2005 r.

41. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od 2011 r.

42. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2001 r.

43. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) od 1982 r.

44. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego od 1982 r.

45. Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki od 2010 r.

46. Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2002 r.

47. Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 2006 r.

48. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2003 r.

49. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast od 2001 r.

50. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2001 r.

51. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 r.

52. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty od 2005 r.

53. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2011 r.

54. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego od 2002 r.

55. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1980 r.

56. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia od 2007 r.

V Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez, implementuje – implementowany przez).

5. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu.

6. Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.

VI Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C – wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez).

VII Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.

3. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez).

6. Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z poziomu tekstu aktu i konkretnej jednostki redakcyjnej.

VIII Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe

1. Orzeczenia Sądu Najwyższego nie mniej niż 140 tys., Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mniej niż 200 tys., Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nie mniej niż 900 tys., Trybunału Konstytucyjnego nie mniej niż 9 tys. oraz sądów apelacyjnych nie mniej niż 60 tys.

2. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów nie mniej niż 1300 , Regionalnych Izb Obrachunkowych nie mniej niż 10 tys., Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie mniej niż 1 tysiąc, wojewodów nie mniej niż 14 tys.; Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych nie mniej niż 20 tys.

3. Pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne) nie mniej niż 300 tys.

4. Ocena co do aktualności tez orzeczeń i pism urzędowych, wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych.

Wiedza

I Komentarze

1. Komentarze do najważniejszych aktów prawnych autorstwa wybitnych autorytetów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa publicznego, w tym oczywiście również podatkowego. Bogaty wybór opracowań o różnorodnym charakterze, w tym: komentarze książkowe, komentarze aktualizowane, komentarze tworzone specjalnie na potrzeby publikacji elektronicznej.

II Monografie

1. Dostęp do najbardziej obszernej biblioteki prawniczych publikacji w powiązaniu z aktami prawnymi i orzecznictwem z dziedziny szeroko rozumianego prawa pracy oraz publicznego przedstawia poszczególne zagadnienia prawne w pogłębiony i wszechstronny sposób.

III Głosy i Tezy z piśmiennictwa

1. Dostęp do głosów omawiających orzeczenia.

2. Dostęp do tez z piśmiennictwa.

3. Ocena co do aktualności tez z piśmiennictwa wraz z czytelnym oznaczeniem na listach wynikowych.

Praktyka

I Wzory

1. Bogata baza wzorów dokumentów.

2. Możliwość edytowania i zapisywania wzorów.

II Analizy

1. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu samorządu terytorialnego.

2. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu finansów.

3. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu księgowości.

4. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

5. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu budownictwa.

6. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

7. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

8. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu oświaty.

9. Kompleksowo opracowane zbiory dokumentów dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia.

III Komentarze praktyczne i odpowiedzi na pytania

1. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu samorządu terytorialnego.

2. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu finansów.

3. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu księgowości.

4. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

5. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu budownictwa.

6. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony środowiska.

7. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

8. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu oświaty.

9. Zbiór gotowych rozwiązań podlegających ocenie co do aktualności w postaci komentarzy praktycznych i odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony zdrowia.

Narzędzia  

1. Możliwość tworzenie folderów i dodawania do nich dokumentów z programu.

2. Możliwość dodawania do folderów aktów prawnych na konkretny stan prawny.

3. Możliwość tworzenia notatek do dokumentów.

4. Możliwość śledzenia zmian w obserwowanych aktach prawnych (prawo powszechne, europejskie, resortowe).

5. Możliwość ustawienia alertów na akt prawny oraz wybraną jednostkę redakcyjną.

6. Narzędzia umożliwiające dokonywanie różnego rodzaju obliczeń, wynagrodzeń, opłat.

7. Baza teleadresowa między innymi urzędów, izb skarbowych, sądów, jednostek samorządu terytorialnego.

8. Możliwość wyszukiwania danych właściwych dla konkretnego adresu.

9. Zbiór stawek i wskaźników.

10. Tabelaryczne zestawienia liczbowe z aktualną podstawą prawną.

Funkcjonalności:

I Sposoby wyszukiwania

1. Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.

2. Wyszukiwanie wg rocznika.

3. Wyszukiwanie wg gminy, powiatu.

4. Wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.

5. Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.

6. Wyszukiwanie projektów ustaw wg wnioskodawcy, numeru druku.

7. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.

8. Możliwość jednoczesnego przeszukania wszystkich baz dokumentów pod kątem słów występujących w ich treści.

9. Możliwość jednoczesnego przeszukania treści dokumentów różnego rodzaju znajdujących się w jednym haśle.

10. Możliwość zawężania listy wynikowej z wyszukiwania pod kątem słów do kategorii, w ramach kategorii z wielowyborem do cech indywidualnych takich jak rodzaj, autor, wydawnictwo, rok.

11. Możliwość merytorycznego zawężania listy dokumentów w haśle poprzez system słów kluczowych.

12. Wyszukiwanie orzecznictwa po składzie orzekającym i roli w składzie.

13. Możliwość wyszukiwania listy orzeczeń sądów, administracji cytowanych w innych orzeczeniach.

14. Możliwość wyszukiwania orzeczeń dotyczących wybranej sprawy, poprzez system linków do wybranych dokumentów.

II Dodatkowe funkcjonalności

1. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.

2. Możliwość automatycznego porównywania zmian na treści projektów ustaw w porównaniu do poprzedniej wersji.

3. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.

4. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., prawa resortowego i miejscowego czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa – aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę.

5. Zmiana przez użytkownika daty oceny co do obowiązywania skutkuje dostosowaniem zawartości merytorycznej indeksów hasłowych dla zadanej daty.

6. Dla indeksów hasłowych możliwość wyświetlenia w jednym oknie dla danego hasła dokumentów równych kategorii (akty prawne polskie i Unii Europejskiej, orzeczenia sądów i administracji, komentarze, monografie, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, glosy).

7. Wyodrębnienie w zakresie Dz.U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

8. Wyodrębnienie w zakresie Dz. wojewódzkich osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

9. Wyodrębnienie w zakresie Dz. resortowych osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

10. Wyodrębnienie w zakresie projektów ustaw osobnych baz z dokumentami: aktualnymi, archiwalnymi.

11. Wyodrębnienie w zakresie orzeczeń, pism urzędowych osobnych baz z dokumentami: aktualnymi, nieaktualnymi.

12. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P., prawa resortowego i miejscowego

2.   Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 30 maja 2017 r.

5.  Warunki płatności: Płatne po przedłożeniu właściwie wystawionej faktury na adres zamawiającego Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 14-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Sławska

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższą usługę.

 

Wójt Gminy Domaszowice

        Zenon Kotarski

                / - /

 

 

×

×

Przejdź do góry