Herb

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2017 R.

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA ROK 2017 W GMINIE DOMASZOWICE

Rodzaj podatku lub opłaty

Stawka podatku lub opłaty

Zwolnienia

Podatek rolny

Określona w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993)

-

Podatek od nieruchomości

Określona w uchwale Nr XXI.122.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2016r. poz. 2687)

Uchwała Nr XI.68.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2011r. nr 143 poz. 1794)

Podatek od środków transportowych

Określona w Uchwale Nr XI.55.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2015 r. poz. 2874)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.)

 

Opłata od posiadania psa

Nie podjęto uchwały w przedmiocie tej opłaty, w związku z powyższym w 2017 r. opłata nie będzie pobierana na terenie Gminy Domaszowice.

-

Opłata targowa

Określona w uchwale Nr XI.56.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2015 r. poz. 2875)

Zgodnie art.  16. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.)

Opłata za gospodarowanie odpadami lokalnymi

Za styczeń 2017 - określona w Uchwale Nr V.17.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

Począwszy od lutego 2017 r. – określona w uchwale nr XVI.95.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2016 r. poz. 575)

-

Opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.)

-

×

×

Przejdź do góry