Herb

Wywiad z Wójtem Gminy Domaszowice - Zenonem Kotarskim

wójt.jpeg

- Jako Wójt Gminy Domaszowice pełni Pan swoją funkcję już piątą kadencję. Czy kierowanie gminą na początku Pana pracy w samorządzie różniło się od tego w chwili obecnej?

Wójt Gminy jest funkcją zobowiązującą i odpowiedzialną. Nie ukrywam, że wymaga dużej dyspozycyjności i pochłania czas, ale daje równocześnie wiele satysfakcji i zadowolenia, szczególnie wtedy, gdy można spełniać życzenia i oczekiwania mieszkańców. Nie zawsze jest to jednak możliwe, przeważnie ze względów finansowych i prawnych. Wszystko jednak zależy od kondycji finansowej państwa, która przedkłada się na funkcjonowanie gminy.

Przez te wszystkie lata urzędowania, stanowisko wójta jest i będzie dla mnie wielkim wyzwaniem. Nasza gmina od czasu objęcia przeze mnie funkcji wójta na pewno bardzo się zmieniła. Wspólnie z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy oraz mieszkańcami udało nam się zrealizować wiele inwestycji i zadań. Skorzystaliśmy z różnych funduszy unijnych i innych programów, dzięki którym pozyskaliśmy wiele milionów na realizację przedsięwzięć wodociągowo-kanalizacyjnych, przebudowę świetlic, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę placów zabaw, termomodernizację placówek oświatowych. Na pewno kilkanaście lat temu gmina nie miała takiego budżetu jak w chwili obecnej, ale z drugiej strony nie było również takich problemów w skali kraju. Obecnie w związku z kryzysem państwa każdy samorząd boryka się z problemami finansowymi. Gmina systematycznie jest obciążana nowymi zadaniami, na które nie otrzymuje wystarczających subwencji czy dotacji. To na pewno nie ułatwia pracy.

Ja jestem jednak optymistą, zostałem wybrany po raz kolejny wójtem gminy po to, żeby rozwiązywać problemy mieszkańców, ale również problemy finansowe. Zawsze powtarzałem, że łatwo rządzi się tam, gdzie są pieniądze.  Nasz budżet był i jest skromny. Gmina Domaszowice jest gminą typowo rolniczą, utrzymuje się przede wszystkim z wpływów z podatku rolnego. Mimo tych trudności uważam, że radzimy sobie całkiem nieźle. Szukamy środków zewnętrznych, aby realizować postawione cele i zamierzenia.

Moim marzeniem jest, by ludziom w gminie żyło się lepiej i dostatniej, by byli dla siebie bardziej serdeczni i wyrozumiali.

- A jak kształtuje się budżet gminy Domaszowice na rok 2012? Jakie są plany i zamierzenia?

Na realizację założonych do sfinansowania w 2012 roku zadań przez gminę Domaszowice planuje się dochody w łącznej kwocie 12 515 074,00  zł, z tego kwotę 10 508 757,00 zł stanowią dochody bieżące gminy a kwotę 2 006 317,00 zł dochody majątkowe.

Wśród dochodów bieżących istotną rolę pełni subwencja oświatowa w wysokości 2 917 480,00 zł – wyższa niż w roku poprzednim o 5,60 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota 1 113 535,00 zł, która dzieli się na subwencję wyrównawczą podstawową w kwocie 558 182,00 zł – uzależnioną od dochodów podatkowych gminy i liczby mieszkańców w porównaniu do dochodów podatkowych wszystkich gmin na terenie kraju i liczby mieszkańców w kraju oraz subwencję wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 555 353,00 zł, której podstawę wyliczenia stanowi średnia gęstość zaludnienia w kraju i liczba mieszkańców gminy.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2012 rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie 1 078 031,00 zł, co stanowi 8,6% ogółu dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 266 992,00 zł, tj. 10,12% dochodów gminy.

Pozostałe dochody stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne (2 938 167,00 zł), czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych (16 000,00 zł), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (66 306,00 zł) oraz dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (2 030 716,00 zł).

Na wydatki w 2012 roku przeznaczono kwotę 12 725 007,00 zł, z czego 10 508 757,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota 2 216 250,00 zł to wydatki majątkowe.

Znaczną cześć wydatków – 4 996 651,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Subwencja oświatowa pokrywa niespełna 58% zaplanowanych wydatków. Resztę środków gmina musi zabezpieczyć we własnym zakresie, co znacznie obciąża budżet. Kolejną znaczącą grupą wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Domaszowice stanowią wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2012 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 2 064 395,00 zł, przy czym wysokość dotacji z budżetu państwa wyniesie 1 780 000,00 zł, tak więc kwota 284 395,00 zł musiała być zabezpieczona ze środków własnych gminy. Ostatnią istotną pozycję w zakresie wydatków bieżących tworzą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 1 798 159,00 zł, które stanowią 14,13% wydatków bieżących gminy i zostały obniżone w stosunku do wydatków roku ubiegłego o ok. 4%. Znaczną część wydatków – 2 216 250,00 zł tj. 17,42% stanowią wydatki inwestycyjne. Realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa dzięki intensywnemu pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku można wyróżnić: wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w kwocie 119 000,00 zł; odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie i w Zalesiu – 195 000,00 zł; opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice i Strzelce  - 60 000,00 zł; II etap rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie – 378 611,00 zł; likwidację barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach – 23 188,00 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem PFRON); zakup wyposażenia i sprzętu biurowego do Urzędu Gminy – 50 000,00 zł; budowę ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Domaszowice – 10 000,00 zł; II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gręboszowie  - 450 000,00 zł; przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem – 726 191,00 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem PROW); budowę odcinków oświetlenia drogowego na terenie Gminy Domaszowice – 90 000,00 zł; realizację zadań  w ramach funduszu sołeckiego –  27 170,00 zł; remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie – 52 130,00 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem PROW);

Równolegle do zadań realizowanych w zakresie wydatków inwestycyjnych, zakłada się realizację szeregu zadań bieżących, na które gmina Domaszowice uzyskała środki z budżetu Unii Europejskiej. Są to przede wszystkim projekty: My i świat” (projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Strzelcach i Polkowskiem) – 47 840,00 zł; „Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat” (projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach) – 55 288,00 zł.

Istotnymi składnikami budżetu są również przychody, czyli przede wszystkim zaciągnięte kredyty i pożyczki, które w 2012 roku zaplanowano na kwotę 3 501 708,00 zł, oraz rozchody stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które w 2012 roku wyniosą 3 291 775,00 zł. W skład tegorocznych przychodów wchodzi między innymi pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”, natomiast głównym składnikiem rozchodów jest spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu po otrzymaniu dofinansowania z PROW na budowę kanalizacji w Gręboszowie.

Podsumowując, chciałbym zaznaczyć iż w dobie obecnego kryzysu, uchwalony na 2012 rok budżet gminy Domaszowice jest budżetem zakładającym oszczędności w każdej dziedzinie działalności, który musi zapewnić odpowiednie funkcjonowanie oświaty uwzględniając również podwyżki dla nauczycieli zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela. W wydatkach musi się również znaleźć miejsce na 2% wzrost  składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę. Jednocześnie zapisy ustawy o finansach publicznych wprowadzają ograniczenia wykluczające możliwości zaciągania przez samorządy kredytów na działalność bieżącą. Jednakże mimo takiej sytuacji, wygospodarowano środki na rozwój inwestycji w gminie, czego dowodem są wyżej wymienione zadania, a przykład lat ubiegłych niech świadczy o tym, iż są one właściwie realizowane.  

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

×

×

Przejdź do góry