Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.00          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!

Dziś jest: sobota, 15-06-2019
Imieniny Jolanty, Lotara, Wita

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Z sesji Rady Gminy

Dnia 29 grudnia 2011 r. odbyła się ostatnia w tamtym roku sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także informacji z działalności kulturalno – sportowej z uwzględnieniem sportu szkolnego, zostały przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Stałych za 2011 rok oraz z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2011 rok. Tego dnia podjęto uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2011 rok,

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwalenie budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów,

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice,

- uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia  planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2012,

- pozbawienia statusu pomnika przyrody,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2012 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.