Herb

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI.73.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. Wójt Gminy Domaszowice informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2.    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4.    przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała        w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1.    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2.    proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3.    rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Domaszowice.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.01.2012 r. w Sekretariacie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 , 46-146 Domaszowice, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

×

×

Przejdź do góry