Herb

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W DOMASZOWICACH

IMG_0700 (Copy).jpeg

W dniu 11.06.2016 r. o godz. 10.00 w miejscowości Polkowskie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Domaszowicach, na który przybyli delegaci  wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 6-ciu jednostkach OSP. Swoją obecnością Zjazd zaszczycili: Zenon Kotarski - Wójt Gminy Domaszowice, Henryk Seruga - Prezes ZOGZ OSP RP w Namysłowie, st. bryg. Krzysztof Gacek – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Andrzej Michta - Starosta Powiatu Namysłowskiego, Alicja Piasecka - Sekretarz Gminy Domaszowice, Jan Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, Bursakowska Monika - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Domaszowicach, Hendrysiak Bożena - Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Matysik Marek - Zastępca Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Kołbuc Mirosław - Sołtys sołectwa Polkowskie. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ZOGZ OSP RP w Domaszowicach Roman Durski, który powitał wszystkich zgromadzonych oraz odczytał życzenia przekazane na Zjazd przez Druhnę Teresę Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Następnie poprosił wszystkich o powstanie  i uczczenie chwilą ciszy zmarłych druhów strażaków. Kolejnym punktem Zjazdu było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi za minioną kadencję 2011 – 2016. Stan liczbowy wszystkich jednostek na terenie gminy wynosi: Członków czynnych - 199, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 73, Kobiet - 22, Honorowych - 10, Wspierających - 8 z tego wyszkolonych 142 strażaków ratowników, 19 kierowców i konserwatorów sprzętu, 50 z zakresu ratownictwa technicznego, 39 do kierowania ruchem, 40 udzielania pierwszej pomocy itd. Nasi strażacy tylko w ostatnim roku uczestniczyli w 101 akcjach pożarowych, w których wzięło udział 561 strażaków oraz w 60 zagrożeniach przy udziale 315 strażaków. Dodatkowo bardzo aktywnie włączają się w prace społeczne i edukacyjne. Corocznie organizują konkurs plastyczny ,,Zapobiegajmy pożarom” oraz konkurs ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. Poszczególne jednostki organizują festyny na których pokazywane są umiejętności bojowe jednostki. Odprowadzają z honorami zmarłych druhów na miejsce wiecznego spoczynku. Ponadto od kilku lat jest organizowany turniej piłki halowej. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania strażaków w przedszkolach, które mają na celu zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat z działalnością strażaków ochotników. Warto odnotować, że w roku 2016 druh z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Strzelce, wygrał eliminacje powiatowe w konkursie Młodzież Zapobiega Pożarom. W roku 2015 na zawodach powiatowych Drużyna Kobieca z OSP Strzelce zajęła I miejsce. Nasze jednostki pozyskały 3 samochody pożarnicze: 2 lekkie (w tym 1 nowy) i 1 ciężki. Została rozbudowana jedną strażnicę w OSP Siemysłów – koszt 650 tyś złotych.

Zjazd OSP 1 (Copy).jpeg

Po złożonym sprawozdaniu głos zabrał Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski, który przypomniał, że pomimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej w ostatnich 5 latach zostało  zrealizowanych dużo inwestycji w poszczególnych jednostkach oraz zapewnił, że w następnych latach nadal będzie się starał wspierać OSP. W dalszej części  podziękował za bardzo dobrą współprace ze strażakami i KP PSP w Namysłowie. Potem głos zabrał Starosta Namysłowa Andrzej Michta, który również zaznaczył, że będzie się starał pomóc naszym strażakom. Następnie st. bryg. KP PSP w Namysłowie Krzysztof Gacek przedstawił dane dot. środków finansowych przekazanych dla OSP z KSRG. Zjazd Oddziału Gminnego wybrał 16-osobowy Zarząd, w którego skład wchodzą:

Prezes - Roman Durski, Wiceprezes - Kotarski Zenon, Wiceprezes - Feduch Zbigniew, Komendant Gminny - Matysik Radosław, Sekretarz - Korecki Marcin, Członek Prezydium - Topornicki Tomasz oraz Janiszewski Jan, Prokop Andrzej, Zamojski Andrzej, Leszczyk Patryk, Balicki Krzysztof, Białkowski Grzegorz, Kleczyński Józef, Chilarski Stanisław, Smolarczyk Kamil, Łaźniowski Jarosław członkowie Zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: Przewodniczący Kozak Stanisław, Wiceprzewodniczący Majcher Jacek i Sekretarz Meryk Karol. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego w Namysłowie zostali wybrani druhowie: Majcher Jacek, Bartczyszyn Franciszek, Rzymski Mirosław i Bociąga Tomasz. Natomiast do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrani zostali druhowie: Durski Roman, Feduch Zbigniew, Balicki Krzysztof. Zarząd Oddziału Gminnego w trakcie obrad przyjął łącznie 6 uchwał. W dalszej części uroczystości Wójt Gminy D-ce skierował podziękowania do druha Romana Gila, który przez 22 lata pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Domaszowicach, podkreślając, że  przez tak długi czas druh Roman Gil wykonywał swoje obowiązki z wielką pasją i poświęceniem. Do tych podziękowań dołączył się druh Franciszek Bartczyszyn przypominając, jak wiele pożytecznych    rzeczy przekazał i nauczył druh R. Gil. Później kilka słów powiedział ustępujący sekretarz ZOGZ OSP RP w D-cach R. Gil, który stwierdził, że okres ostatnich 5 lat był okresem szczególnego rozwoju dla naszych jednostek. Zakup nowego samochodu dla OSP D-ce, rozbudowa strażnicy OSP Siemysłów, zakup dużej ilości sprzętu tj: pompy, piły, lukasy, agregaty itd.  Następnie wspomniał o zmarłych druhach: Józefa Matysika, Jana Mospana, Zygmunta Pawłowskiego, Władysława Kotasińskiego, Dawida Bartosika, Stanisława Bednarza, Adama Bednarczuka i Zdzisława Byndasa. Na koniec podziękował wszystkim obecnym za wspaniałą i bardzo owocną współpracę ostatnich 22-óch lat oraz życzył wszystkiego najlepszego nowo wybranemu Zarządowi. Zjazd zakończył nowo wybrany Prezes druh Roman Durski dziękując wszystkim członkom, działaczom OSP za wkład jaki wnieśli w realizację różnych zadań oraz władzom samorządowym za codzienną współpracę.

Zjazd OSP 2 (Copy).jpeg

×

×

Przejdź do góry