Herb

Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu

Domaszowice, dnia 31.05.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 1304,62 m², w tym:

- 351,62 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji

- 953,00 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji.

Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice.

Termin realizacji zamówienia: 22.08.2016 r. - 31.08.2016 r.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 8 czerwca 2016 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 m² demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych oraz cenę netto i brutto za 1 m² transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                     Zenon Kotarski

                                                                                                            / - /

 

PDFprojekt umowy.pdf (370,05KB)

×

×

Przejdź do góry