Herb

BUDŻET GMINY DOMASZOWICE NA 2016

Budżet .. 1 strona (Copy).jpeg

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Domaszowice uchwaliła budżet gminy na 2016 rok. Na realizację założonych do sfinansowania w 2016 roku zadań przez Gminę Domaszowice planuje się dochody w łącznej kwocie: 11 775 408,00  zł,  z tego kwotę 10 869 199,00 zł stanowią dochody bieżące gminy, a kwotę 906 209,00 zł dochody majątkowe.

Wśród dochodów bieżących istotną rolę pełni subwencja oświatowa w wysokości 2 557 070,00 zł, która jest o 1,59% niższa w porównaniu do subwencji z roku ubiegłego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota: 699 762,00 zł, która jest wyższa od subwencji z roku poprzedniego o 5,63%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok przyjęto  na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej  kwocie: 1 024 699,00 zł, co stanowi 8.70% ogółu dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1 834 739 zł, tj. 15,58% dochodów gminy.

Pozostałe dochody stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne (3 339 956,00 zł), czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste (21 000,00 zł), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (900 000,00 zł).                                             

Na wydatki w 2016 roku przeznaczono kwotę: 10 852 404,00 zł, z czego  10 160 326,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota: 692 075,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki w kwocie: 4 630 255,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania tj. 42,67% wydatków bieżących gminy. Kolejną znaczącą grupę wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Domaszowice stanowią wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2016 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę: 1 950 989,00 zł, przy czym wysokość dotacji z budżetu państwa wyniesie 1 589 200,00 zł, tak więc kwotę: 361 789,00 zł należy zabezpieczyć ze środków własnych gminy.

Ostatnią istotną pozycję w zakresie wydatków bieżących tworzą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, które kształtują się w kwocie: 1 947 371,00 zł i stanowią 17,94% wydatków bieżących gminy.

Znaczną część wydatków – 692 078,00 zł tj. 6,38% stanowią wydatki majątkowe.. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku należy wyróżnić:

  • opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Domaszowice, Strzelce, Włochy, Dziedzice, Polkowskie, Woskowice  Górne, Gręboszów  – 140 000,00 zł;
  • zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie – 118 000,00;
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie  - II etap – 220 000,00 zł .

Jednak najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2016 roku jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie gminy. Dlatego też, zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji                 w Gręboszowie - II etap (220 000,00 zł ), oraz opracowanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach  ( 140 000,00 zł ).   

Istotnymi składnikami budżetu są również przychody i rozchody, przy czym w 2016 roku nie planujemy zaciągać kredytów i pożyczek, jednakże ten stan może ulec zmianie w związku z pojawieniem się możliwości otrzymania dofinansowania ze środków budżetu UE.

Rozchody - stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2016 roku zaplanowano na kwotę:  923 004,00 zł, a ich realizacja pomniejszy kwotę długu, która  na początek roku 2016 wynosi 5 324 719,00 zł.

Przy projektowaniu budżetu gminy na rok 2016 kierowano się koniecznością osiągnięcia w budżetach wielkości, dzięki którym możliwe byłoby spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego indywidualny wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów i wykonanych wydatków. Dzięki oszczędnościom wprowadzonym już w roku 2012, a także dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami w roku 2013, 2014 i 2015 roku, polegającemu m.in.  na ograniczeniu do minimum wydatków bieżących, budżety gminy Domaszowice spełniają przedmiotowy wskaźnik. Podsumowując, mogę stwierdzić, że projekt budżetu na 2015 rok jest projektem, w którym zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań należących do samorządu terytorialnego, a dodatkowo, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, planuje  się korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, pozyskując środki na inwestycje.

W roku 2016 będą dalej realizowane zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową. Ścieki z miejscowości Gręboszów i Strzelce odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Ścieki z pozostałych miejscowości również będą odprowadzane do Namysłowa. Dlatego planujemy współfinansować w wysokości 55% nakładów inwestycyjnych budowę tranzytu ścieków z miejscowości Rychnów do oczyszczalni w Namysłowie, długość tranzytu 3,6 km, udział Gminy 703 000 zł.

W roku 2016 planowane są następujące działania:

- Gmina Domaszowice będzie wnioskowała o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Domaszowicach”. Obecnie do tego zadania jest przygotowana dokumentacja techniczna i został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o uzyskanie pozwolenia budowlanego na tę inwestycję. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę brutto 3 926 627,40 zł . Zakres prac obejmuje budowę: kanałów grawitacyjnych, sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, przyłącza i przepięcia grawitacyjne, przyłącza ciśnieniowe, tłocznię D-1, pompownię D-2 i pompownie przydomowe, zasilanie energetyczne oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. Zostanie wybudowane 5,9 km sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz wykonane zostaną 152 przyłącza kanalizacyjne. Planowana jest realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- opracowanie projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Woskowice Górne, Polkowskie, Włochy i Dziedzice”

- przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego we wsiach, gdzie planuje się lokalizację turbin wiatrowych. Zostało już uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy, w którym zostały wyznaczone tereny pod lokalizację turbin wiatrowych,

- budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Zalesiu,

- Gmina Domaszowice przystąpiła do projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie projekt jest oceniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jeśli pozytywnie przejdzie ocenę, wówczas w Szkole Podstawowej w Domaszowicach uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Dodatkowo zostaną wyposażone pracownie: matematyczna, przyrodnicza i do j. angielskiego oraz szkoła będzie doposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) m.in.: tablety, aparaty fotograficzne, oprogramowanie multimedialne, tablicę interaktywną. Uczniowie korzystający z zajęć będą uczestniczyć w wycieczkach tematycznych m.in. do: teatru lalek, kina na film anglojęzyczny, Szkoły Grafiki Komputerowej, na Uniwersytet Śląski, czy też afrykarium. Wartość projektu to ok. 193 000 zł.

- w IV kwartale 2016 r. Urząd Marszałkowski planuje nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO) na lata 2014-2020, działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, gdzie Gmina Domaszowice będzie wnioskowała o środki na remont obiektów zabytkowych, tj. kapliczek przydrożnych oraz dzwonnicy w Polkowskiem.

- z RPO na lata 2014-2020 Gmina Domaszowice będzie chciała również skorzystać z pomocy na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do sprawnego funkcjonowania, tj.: samochód, motopompy pożarnicze, aparaty powietrzne z osprzętem, zestawy ratownictwa (torby), systemy powiadamiania o klęskach żywiołowych DSP, zestaw hydrauliczny, namiot pneumatyczny + nagrzewnice + agregat prądotwórczy 3 fazowy + przyczepka.

×

×

Przejdź do góry