Herb

POPŻ PODPROGRAM 2015 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w październiku po raz kolejny wydawał żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do Programu zakwalifikowano 340 osób, ze 140 rodzin. Wydano prawie 3 tony żywności (cukier, ser podpuszczkowy, mielonka, olej, ser topiony, kasza, kawa zbożowa, dżem, płatki kukurydziane).

Ponad to w dniu 15.10.2015 r. Bank Żywności wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaszowicach, w ramach działań towarzyszących, zorganizował warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie).

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

×

×

Przejdź do góry