Herb

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku w formie wsparcia przez organizacje pozarządowe w sferze: 

A. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego, 
B. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym
 

 

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegają w szczególności na: 
- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, 
- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo-wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, 
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy, 
- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy, 
- propagowaniu sportu w środowisku wiejskim gminy, 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań

1.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 roku wynoszą:

-          na zadanie opisane w punkcie A - 50.000,00 zł;

-          na zadanie opisane w punkcie B - 10.000 zł. 

2. W 2011 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym w sferze kultury fizycznej kwotę 50.000 zł, (na zadanie opisane w pkt A - 43.000 zł, na zadanie opisane w pkt B - 7.000 zł).


III. Zasady przyznawania dotacji


1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) 
2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg. wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanego na podstawie art. 19 ww. ustawy. 
3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie. 
4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów. 
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 
6. Wójt może: 
- odwołać konkurs bez podania przyczyny, 
- przesunąć termin składania ofert, 
- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań 

1. Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 15-12-2012 roku. 
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 

V. Termin i sposób składania ofert 

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. 
2. Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie. 
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane na podstawie art. 19 ww. ustawy.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację. 
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. 
4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem, 
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, 
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta, 
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu, 
- ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, 
- pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych. 
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania, 
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi, 
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetów Gmin, 
po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołana na podstawie art. 15, ust 2a-2f ww. ustawy. 

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Urząd Gminy Domaszowice zadaniach tego samego rodzaju.

a. w roku ogłoszenia konkursu:

- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert

b. w roku poprzednim:

- zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania - 44.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 43.000,00 zł

- zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 7.200,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 7.000,00 zł

 

PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania.pdf (80,67KB)

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.:

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Wspieranie                                     i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”                      w Domaszowicach 

ul. Kolejowa 3

46-146 Domaszowice

10 000 zł

Wspierania                                        i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

50 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

×

×

Przejdź do góry