Herb

Zapytanie ofertowe - kostka brukowa

     Domaszowice, dnia 07.10.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

Ułożenie kostki pod wiatą na działce nr  14/1 w miejscowości Zofijówka.   

Zakres prac:

- rozebranie wierzchniej warstwy (darń),

- ułożenie obrzeży  betonowych o wymiarach 20 cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o obmiarze - 32 m,

- wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej,

- ułożenie  nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - obmiar 60 m².

Termin wykonania: do 20 listopada 2015 r.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 14 października 2015 r.
  2. Warunki płatności: przelew 21 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                               Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /

×

×

Przejdź do góry