Herb

Kontakt

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

 

tel. 77/ 410-82-50

      77/ 410-82-85

      77/ 410-82-00

 

fax. - wew. 120

Sekretariat – wew. 101

e-mail:

 

W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

- Wójt Gminy Domaszowice - w poniedziałki w godz. 14.30-16.00

- Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacja dotycząca udostępniania przez Urząd Gminy Domaszowice usługi polegającej na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

Wójt Gminy Domaszowice, realizując obowiązek wynikający z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) zawiadamia osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o następujących dostępnych środkach komunikacji:

  1. poczta elektroniczna: adres ug@domaszowice.pl
  2. faks: nr 77 4 108 250 lub 77 4 108 285 wew. 20
  3. kontakt pisemny: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,  46-146 Domaszowice
  4. elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: www.epuap.gov.pl
  5. możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza podczas komunikowania się w polskim języku migowym PJM, w systemie językowo-migowym SJM oraz SKOGN dla osób głuchoniemych.

Prosi się osoby uprawnione lub osoby przybrane o zgłaszanie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN bezpośrednio w Urzędzie: pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie pod  numerem telefonu  774 108 250 lub 77 4 108 285

podając:

  • informacje dotyczące osoby uprawnionej – imię, nazwisko, adres, PESEL,
  • rodzaj sprawy do załatwienia,
  • dane kontaktowe (nr telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiającej niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu spotkania.

Po dokonaniu zgłoszenia organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym pod warunkiem złożenia wniosku o chęci skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).za pośrednictwem osoby przybranej, bez konieczności wcześniejszego uzgadniania terminu kontaktu z tutejszym organem, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 w/w ustawy.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Niniejszą informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

×

×

Prev