Herb

Kontakt

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

 

tel. 77/ 410-82-50

      77/ 410-82-85

      77/ 410-82-00

 

fax. - wew. 120

Sekretariat – wew. 101

e-mail:

 

W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

- Wójt Gminy Domaszowice - w poniedziałki w godz. 14.00-17.00

- Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu.


 

Dyżur Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Jachym pełni dyżur w I i III (oraz ewentualnie V) poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Krzysztof Białkowski pełni dyżur w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.

W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy, tel. 774108285 wew. 115


Informacja dotycząca udostępniania przez Urząd Gminy Domaszowice usługi polegającej na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Wójt Gminy Domaszowice, realizując obowiązek wynikający z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) zawiadamia osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o następujących dostępnych środkach komunikacji:

  1. poczta elektroniczna: adres ug@domaszowice.pl
  2. faks: nr 77 4 108 250 lub 77 4 108 285 wew. 20
  3. kontakt pisemny: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,  46-146 Domaszowice
  4. elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: www.epuap.gov.pl
  5. możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza podczas komunikowania się w polskim języku migowym PJM, w systemie językowo-migowym SJM oraz SKOGN dla osób głuchoniemych.

Prosi się osoby uprawnione lub osoby przybrane o zgłaszanie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN bezpośrednio w Urzędzie: pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie pod  numerem telefonu  774 108 250 lub 77 4 108 285

podając:

  • informacje dotyczące osoby uprawnionej – imię, nazwisko, adres, PESEL,
  • rodzaj sprawy do załatwienia,
  • dane kontaktowe (nr telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiającej niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu spotkania.

Po dokonaniu zgłoszenia organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym pod warunkiem złożenia wniosku o chęci skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).za pośrednictwem osoby przybranej, bez konieczności wcześniejszego uzgadniania terminu kontaktu z tutejszym organem, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 w/w ustawy.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Niniejszą informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

×

×

Przejdź do góry