Herb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.                                                                                    

Na podstawie art. 16, art. 61a oraz 61b ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXII.242.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014  r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Domaszowice do stanu faktycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014  r. poz. 1909) podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Nr obwodu

 Granice obwodu

 Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 1.

 Sołectwo Domaszowice z przysiółkiem Zalesie

 Zespół Gimnazjalno-Szkolny
ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice
- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego. Okręg nr 1.

 2.

 Sołectwa: Dziedzice i Włochy

 Świetlica Parafialna we Włochach
Włochy 62, 46-146 Domaszowice

 3.

 Sołectwo Strzelce z przysiółkiem Szerzyna

 Świetlica Wiejska w Strzelcach
Strzelce 52 / 4, 46-146 Domaszowice

 4.

 Sołectwa: Polkowskie, Woskowice Górne z przysiółkiem Świbne

 Szkoła Podstawowa w Polkowskiem
Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice
- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 5.

 Sołectwo Gręboszów z przysiółkami:
Jarzębiec, Stary Gręboszów, Sułoszów

 Świetlica W iejska w Gręboszowie
Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice

 6.

 Sołectwo Siemysłów z przysiółkami: Wielka Kolonia, Wygoda

 Świetlica Wiejska w Siemysłowie
Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice
- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 7.

 Sołectwa: Wielołęka, Zofijówka, Nowa Wieś
z przysiółkami: Międzybrodzie, Piekło

 Strażnica OSP w Wielołęce
Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice

W dniu wyborów (tj. 16 listopada 2014 r.) lokale wyborcze czynne będą od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Domaszowicach. Okręg nr 1. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Domaszowice lub telefonicznie pod numerem 774108250 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice.

×

×

Przejdź do góry