Herb

PODSUMOWANIE MIJAJĄCEJ KADENCJI

W mijającej kadencji złożyliśmy wiele wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, z czego duża większość została zrealizowana. Zrealizowaliśmy przebudowę świetlic wiejskich w Siemysłowie (445 499,86 zł) i Polkowskiem (647 227,61 zł), a także remont świetlicy w Gręboszowie (60 379,01 zł). Udało się skanalizować miejscowość Gręboszów (3 746 890,55 zł). Dzięki środkom zewnętrznym otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach (ok. 3 200 000,00 zł). Zmodernizowaliśmy budynek Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach (termomodernizacja z wymiana instalacji c.o.) i wybudowaliśmy przy nim pochylnię dla osób niepełnosprawnych (785 121,31 zł). W centrum Domaszowic zostało utworzone miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów (36 205,20 zł). Został wydany folder i mapa turystyczna Gminy Domaszowice (15 840,55 zł). Obecnie trwają prace terenowe nad utworzeniem miejsca wypoczynku i rekreacji (74 601,91 zł) oraz nad utworzeniem ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej – siłowni zewnętrznej w Domaszowicach (40 714,41 zł).

Gmina Domaszowice należy do Partnerstwa na Rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, w ramach którego został złożony wniosek Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy, obecnie będący w ocenie. Ogólna wartość projektu dla naszej Gminy to 1 860 000,00 zł. W ramach projektu na terenie Gminy Domaszowice zostanie utworzony ok. 56 km ciąg szlaków przyrodniczo-kulturowych. Zostanie wybudowany nowy odcinek o długości 1100 m na trasie Domaszowice-Zalesie. Planowane jest wybudowanie na tym odcinku chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Część szlaków będzie prowadziła drogami polnymi, ok. 8 km z nich będzie remontowana. Zostaną oznakowane najciekawsze miejsca na trasie, powstanie 10 miejsc postojowych (wyposażonych w stoły, ławki i stojaki na rowery oraz mapy terenu z naniesionymi szlakami). W ramach projektu zostanie wyremontowana zabytkowa dzwonnica w Polkowskiem i 6 kapliczek.                                                                   

W trakcie kadencji zostały zrealizowane projekty, polegające na wdrażaniu dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń różnego typu dla dorosłych. Realizowany był projekt „Radosna Szkoła”, który uwzględniał potrzeby dzieci w klasach I-III.  Podobne cele miały projekty „Uczę się więc jestem”, czy „Po I nauka, po II wiedza, po III sukces”, „Mam szansę”, „My i świat”. Realizowany był program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedszkolaków realizowane były projekty „Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat” oraz „Wszystkie przedszkolaki nasze są”. Wszystkie projekty zapewniały dzieciom dodatkowe zajęcia i materiały dydaktyczne, które pozostały w placówkach oświatowych. Ponadto przy wsparciu pracowników UG Domaszowice realizowanych jest sporo drobnych projektów i innych przedsięwzięć koordynowanych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Domaszowice.                                                                          

Organizowane były 2 projekty, z których jeden był cykliczny i realizowany w latach 2008-2013, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zlikwidowaniu bezrobocia poprzez szeroko rozumianą aktywizację zawodową uczestników szkoleń. Dodatkową korzyścią wniosków, oprócz nauki poszczególnych zawodów, było wykonanie przez kursantów prac polegających na : ułożeniu wokół Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Domaszowicach 750 metrów kostki brukowej, zbudowaniu oczka wodnego wraz z wyposażeniem w fontannę wodną, kwiaty oraz sadzonki krzewów i drzew. Wyremontowano również salę narad oraz salę ślubów w Urzędzie Gminy Domaszowice. W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach realizowany jest projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, w czasie którego zostały zapewnione dla placówki m.in. komputery, tablice interaktywne. Projekt ma na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie dzieciom dostępu do treści edukacyjnych. W czasie mijającej kadencji z Funduszy Unijnych dwukrotnie zostały dofinansowane imprezy dożynkowe. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Cyfrowy Debiut 50+”, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ludzi powyżej 50. roku życia. Zrekrutowano 15 osób z terenu Gminy Domaszowice, które w pierwszej połowie listopada 2014 r. otrzymają darmowe komputery z dostępem do Internetu i możliwość udziału w szkoleniach, które będą realizowane w Centrum Integracji Cyfrowej, doposażonym w komputery w ramach tego samego projektu.

Dwukrotnie wzięliśmy udział w Programie Biblioteki Narodowej – „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek” – każdorazowo otrzymaliśmy fundusze na zakup książek oraz w projekcie Instytutu Książki w Warszawie – „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013” – otrzymaliśmy komputery do biblioteki.                                                                                 

Mijająca kadencja to również czas inwestycji z budżetu Gminy. Udało się wygospodarować pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie zużytych opraw na nowe, energooszczędne (570 000,00 zł). Dobudowane zostały też nowe odcinki oświetlenia ulicznego w Domaszowicach na ul. Lipowej i ul. Słonecznej oraz w Wielołęce, we Włochach, w Strzelcach i Gręboszowie (176 425,50 zł). Została wyremontowana i rozbudowana strażnica OSP w Siemysłowie (548 176,22 zł). Udało się też zmodernizować strażnicę i zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Domaszowice. Opracowana została dokumentacja na przebudowę remizy OSP Strzelce (8 000,00 zł).                                                                                      

Na terenie Gminy powstało kilka nowych placów zabaw dla dzieci. Sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych przeprowadzane są remonty w placówkach oświatowych. W Urzędzie Gminy Domaszowice stopniowo wymieniany jest sprzęt komputerowy. Został opracowany projekt budowlany Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Domaszowicach (21 525,00 zł). W 2010 roku zostało uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaszowice. W 2013 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Domaszowice. Są to dokumenty planistyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Gminy Domaszowice.                  

Mijającą kadencję oceniam jako udaną pod względem poczynionych inwestycji. Mimo trudności finansowych, z którymi borykają się wszyscy udało się pozyskać i wygospodarować taką ilość środków, aby Gmina Domaszowice nieustannie się rozwijała. Jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego już dziś przygotowujemy się do nowego rozdania środków unijnych.

Podsumowanie.. 1 strona.jpeg

×

×

Przejdź do góry